• Aanpak

Aanpak

Nederland verandert continu. Onze samenleving is de afgelopen decennia veranderd van een geordende samenleving naar een samenleving die continue in beweging is. Het opleidingsniveau wordt steeds hoger en burgers zijn mondiger door sociale media. Tegelijkertijd juridificeert onze samenleving verder. Samen met technologische voortuitgang en Europese afspraken maakt dit de samenleving complex.

De inzichtelijkheid om te besturen neemt door deze ontwikkelingen af. Het maken van plannen is een complex proces geworden met constant concurrerende belangen en tegenstellingen. Wordt niet vroegtijdig begonnen met het betrekken van alle partijen in de totstandkoming van bestuurlijke ambities, dan leidt het al snel tot dit conflictsituaties. Met als resultaat een gebrek aan draagvlak voor bijvooreeld de verkeerskundige ambities van beleid, plannen en besluiten.

De vorming van beleid, plannen en besluiten is daarmee een dynamisch proces geworden. Naarmate het bestuur er beter erin slaagt te voldoen aan de eisen vanuit de omgeving dan neemt de steun voor oplossingen toe.

Het is dus van essentieel belang om vroegtijdig rekenschap te geven aan de aanwezige aspiraties, waarden en verwachtingen van de omgeving. Uiteindelijk kennen bewoners hun straat en directe leefomgeving beter dan ‘de gemeenteambtenaar’. Door lokale kennis en onbevangenheid van de omgeving aan te spreken ontstaan verrassende oplossingen voor de ‘lokale’ problematiek. Vanuit deze aanpak werkt Verkeersatelier interactief met de omgeving aan gedragen oplossingen in het werkveld van verkeer en vervoer.