• Ons werk

Ons werk

In de afgelopen jaren is een portfolio opgebouwd van projecten en werkzaamheden door Verkeersatelier. Dit betekent een mooier Nederland met een win-win voor de omgeving en bestuur. Het portfolio hieronder bevat een selectie aan diverse projecten en werkzaamheden voor opdrachtgevers.


Parkeervisie Heemstede - Gemeente Heemstede 

 

Verkeersatelier nam de uitdaging aan om de Parkeervisie voor Heemstede vorm te geven, met een duidelijk stappenplan als leidraad. Samen met de ambtelijke organisatie werd stap voor stap een visie ontwikkeld, waarbij informele sessies met het college van B&W en de gemeenteraad een belangrijke rol speelden. Ook bewoners, ondernemers en belanghebbenden werden actief betrokken, waardoor een breed gedragen visie ontstond. De parkeervisie is daarom op 20 december 2023 succesvol vastgesteld door de raad.

Met deze parkeervisie kan Heemstede een grote sprong voorwaarts maken in het op maat reguleren van parkeren, waardoor er ruimte blijft voor bezoekers in het centrum en bewoners in de woonwijken. Na goedkeuring in de gemeenteraad werd de Parkeernormennota opgesteld, die naar verwachting in maart 2024 wordt vastgesteld. Deze nota stelt Heemstede in staat flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, met behoud van leefbaarheid in de wijken.

Het project kwam succesvol tot stond door het team van Verkeersatelier, namelijk: Nico Molenaar (projectleider), Wes Dekkers (adviseur verkeer en vervoer), Reijer Kleijer (parkeerspecialist) en Gerard Knot (parkeerspecialist).


Verkeerskundige ondersteuning - OVER-gemeenten 

 

Na meer dan een jaar verkeerskundige ondersteuning te hebben geboden aan de uitvoerorganisatie DUO+ voor de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel, heeft Ynte Suierveld in oktober 2023 de overstap gemaakt naar OVER-gemeenten, de ambtelijke organisatie van de gemeenten Oostzaan en Wormerland. Hier wachten weer nieuwe en uitdagende verkeerskundige taken op Ynte.

Ynte deelt mee: "Naast het verstrekken van verkeerskundig advies voor diverse verkeer- en vervoerprojecten omvat mijn takenpakket bij OVER-gemeenten een breed scala aan verantwoordelijkheden, en ik sta klaar om mijn collega's te ondersteunen waar dat nodig is."


Wijkverkeersplan - Gemeente Enschede 

 

Op 6 juli 2023 de 1e inloopavond georganiseerd voor het wijkverkeersplan Lasonder - 't Zeggelt - Boddenkamp. Hiervoor zijn alle bewoners en andere belanghebbenden uit de wijk uitgenodigd om hun visie over het opstellen van een wijkverkeersplan te geven. 

Op grond van de inventarisatie van de inloopavond wordt een concept-wijkverkeersplan opgesteld met een werkgroep van bewoners, instelleing en ondernemers uit de wijk. Hierna wordt het wijkverkeersplan voorgsteld op 2e inloopavond begin 2024. Meer informatie over het wijkverkeersplan vindt u op de website van de wijkraad Lasonder - 't Zeggelt - Boddenkamp.


Verkeersaveiligheidsaudit Gerbrandtslaan e.o. - Gemeente Bergen (NH) 

 

In de zomer van 2023 hebben Sander van Barneveld en Sebastiaan van Rossum een verkeersveiligheidsaudit uitgevoerd op een nieuw ontwerp voor de Gerbrandtslaan in Bergen. De Gerbrandtslaan vormt onderdeel van een fietsroute en de gemeente Bergen wil deze weg gaan inrichten als fietsstraat. Om in aanmerking te komen voor een subsidiebijdrage van de Provincie Noord-Holland is een verkeersveiligheidsaudit nodig en dient de verkeersveiligheidswinst te worden aangetoond.

In de audit zijn enkele verkeersveiligheidsrisico’s aangestipt om het ontwerp op basis van richtlijnen te verbeteren. Daarnaast is aangegeven welke winst er valt te behalen wanneer de gehele fietsroute, inclusief de Gerbrandtslaan, aantrekkelijk, volwaardig en verkeersveilig wordt ingericht. Ten opzichte van de huidige fietsroute, die langs de Duinweg gaat, is de route langs de Gerbrandtslaan in dat geval een veel verkeersveiliger alternatief. De Werkorganisatie BUCH voor de gemeente Bergen was zeer tevreden met het advies en de opgeleverde verkeersveiligheidsaudit.


Verkeerskundige ondersteuning - Gemeente Ouder-Amstel 

 

Wes Dekkers is vanaf april 2023 werkzaam bij de gemeente Ouder-Amstel in de rol van beleidsmedewerker verkeer.

Vol enthousiasme deelt Wes: "Ik ben oprecht verheugd om bij de gemeente Ouder-Amstel aan de slag te gaan. Het geeft me voldoening om mijn kennis in de praktijk toe te passen en ik zie dat ik hier snel grote stappen kan zetten, met de mogelijkheid om aan complexe verkeer- en vervoerprojecten te werken. Deze stap markeert een significante groei in mijn persoonlijke ontwikkeling."


Verkeerskundige ondersteuning - Gemeente Wassenaar

 

Na ruim anderhalf jaar verkeerskundige ondersteuning te hebben verleend aan gemeente De Bilt heeft Sebastiaan van Rossum in mei 2022 de overstap gemaakt naar gemeente Wassenaar. Gemeente Wassenaar heeft Verkeersatelier gevraagd verkeerskundige ondersteuning te bieden voor 2022 en 2023. Voor Sebastiaan liggen hier weer nieuwe uitdagingen. 

Sebastiaan geeft aan: "Nadat ik ruim anderhalf jaar verkeerskundige ondersteuning heb geboden aan gemeente De Bilt, heb ik in mei 2022 de spannende overstap gemaakt naar gemeente Wassenaar. Ik ben erg enthousiast over de mogelijkheden die ik in Wassenaar zal tegenkomen. Naast verkeerskundige advisering binnen projecten is mijn takenpakket in Wassenaar zeer gevarieerd en sta ik klaar om mijn verkeerskundige collega's te ondersteunen waar nodig. Ik kijk er echt naar uit om te zien wat de toekomst hier voor mij in petto heeft."


La Plata - Gemeente De Bilt 

 

Op 7 april 2022 is het planvormingsproces rondom het project 'La Plata' in De Bilt afgerond met een laatste bewonersavond. Met het project zal, na realisatie, meer ruimte ontstaan voor groen en speelvoorzieningen. Ook wordt met het project de inrichting van de erftoegangswegen aangepast zodat er meer uniformiteit en verkeerskundige regelmaat ontstaat. Hiermee wordt sluipverkeer door de wijk tegengegaan en het breng- en haalverkeer rondom de basisschool geoptimaliseerd.

De reacties tijdens de laatste bewonersavond waren zeer positief. Bewoners waren te spreken over de wijze waarop zij hebben mogen deelnemen en hoe er met hun inbreng is omgegaan. Vanuit Verkeersatelier was Sebastiaan voor gemeente De Bilt in dit project het verkeerskundige aanspreekpunt. Sebastiaan was vanaf de start betrokken en de gemeente is nu erg tevreden met het gedragen en geslaagde resultaat.


Vooronderzoek intrekking ov-concessie - Randstedelijke Rekenkamer 

 

In 2019 is de ov-concessie IJssel-Vecht gegund aan Keolis door een samenwerking tussen drie provincies, namelijk de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel. Tijdens de implementatiewerkzaamheden van de ov-concessie werd in maart 2020 geconstateerd dat zich onregelmatigheden hebben voorgedaan bij de inschrijving. Na melding van de onregelmatigheden is door de drie provincies, onder leiding van de penvoerder Overijssel, een onderzoek uitgevoerd naar deze onregelmatigheden. Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat op 4 augustus 2020 de ov-concessie is ingetrokken door de drie provincies.

In opdracht van de Randstedelijke Rekenkamer hebben Herman Grootelaar, vanuit Lysias Advies, en Sander van Barneveld, vanuit Verkeersatelier, een vooronderzoek uitgevoerd naar de intrekking. Het vooronderzoek richtte zich op het intrekkingsproces en -besluit van de provincie Flevoland ten aanzien van de ov-concessie IJssel-Vecht.

De uitkomst van het het onderzoek is dat het intrekkingsproces goed is verlopen. Wel zijn er een aantal welke leerpunten geconstateerd voor zijn voor de toekomst ten aanzien van de samenwerking en een gebruikelijke werkwijzen. De volledige resultaten van het vooronderzoek zijn terug te vinden op de website van de Randstedelijke Rekenkamer.


Mobiliteitsvisie Uithoorn - Gemeente Uithoorn 

 

Vanaf maart 2021 verzorgt Verkeersatelier de interne projectleiding voor het realiseren van een mobiliteitsvisie voor de gemeente Uithoorn. Onder de naam ‘Veilig, Leefbaar en Bereikbaar Uithoorn' ligt deze ter inspraak sinds november 2021. Vanuit Verkeersatelier is Nico Molenaar de intern projectleider en wordt daarbij ondersteund door Paul van de Bragt. De Mobiliteitsvisie 2040 ‘Veilig, Leefbaar en Bereikbaar Uithoorn' is opgesteld door XTNT en Kragten.

In het proces is uitgebreid geparticipeerd met onder meer interviews met interne en externe stakeholders, online-enquêtes, denktanks, een participatieweek in samenwerking met de Omgevingsvisie en nu de formele schriftelijke inspraak.

Inhoudelijk gezien is en blijft autobereikbaarheid voor Uithoorn belangrijk van en naar de omliggende steden. Voor de verplaatsingen binnen de gemeente zal er geïnvesteerd worden in nieuwe voorzieningen voor de fiets en voetganger. Op het gebied van openbaar vervoer zal de komst van de Uithoornlijn een kwaliteitsimpuls betekenen. Ten slotte speelt het verduurzamen van mobiliteit en het inclusief maken voor alle doelgroepen een belangrijke rol in de visie.


Onafhankelijk adviseur Johannes Geradtsweg - Gemeente Hilversum 

 

De gemeente Hilversum heeft Nico Molenaar gevraagd om als onafhankelijk adviseur te fungeren voor de klankbordgroep Johannes Geradtsweg. De gemeente Hilversum is in en rondom het centrum verkeersmaatregelen aan het nemen waardoor het verkeer wat meer naar de buitenkant van de gemeente wordt geduwd. Eén van deze maatregelen is het sluiten van de spoorwegovergang ‘de kleine spoorbomen’. Deze maatregelen hebben tot gevolg dat er in de toekomst meer verkeer over de Johannes Geradtsweg wordt afgewikkeld.

Omwonenden zijn bezorgd over de leefbaarheid en verkeersveiligheid door die toename aan verkeer en hebben 55 maatregel bedacht om deze leefbaarheid en veiligheid te vergroten. De gemeente ondersteund dit initiatief en heeft aan Verkeersatelier gevraagd deze maatregelen te toetsen op functionaliteit en haalbaarheid. Voor de gemeente is naast de leefbaarheid en verkeersveiligheid ook de doorstroming van groot belang. Uit de lijst van 55 maatregelen worden nu tal van onderzoeken gedaan waarbij de onafhankelijk adviseur een toetsende rol heeft.


Nationaal verkeerskundecongres - CROW 

 

Op donderdag 4 november 2021 was de 12e editie van het Nationaal verkeerskundecongres (NVC). Om kennis en ervaring te delen over de gehele breedte van het vakgebied nodigt het CROW iedereen uit om een paper te schrijven. Doel van het paper is om vakgenoten te inspireren met nieuwe inzichten en ideeën op het gebied van verkeer en mobiliteit.

Vanuit Verkeersatelier is een paper geschreven over laadpalen in de openbare ruimte van gemeenten en de kansen die wij zien voor 2030. Wij verwachten dat de huidige werkwijzen van veel gemeenten in de nabije toekomst maar beperkt werkbaar blijven. Als kans stellen wij dat gemeenten, door proactief, kaderstellend en strategisch te handelen met bijvoorbeeld raamcontracten, huidige en kunnen toekomstige problemen goed kunnen voorkomen en mee kunnen delen in de lusten van laadpalen.

De Begeleidingscommissie van het NVC 2021 heeft het paper positief beoordeeld en ons gevraagd om een presentatie te geven samen met HetEnergieBureau. De presentatie werd verzorgd door Sebastiaan van Verkeersatelier en Tanja Manders van HetEnergieBureau. Het paper van Verkeersatelier is hier te downloaden.


Comakership Windesheim - Gemeente Purmerend 

 

In samenwerking met Hogeschool Windesheim begeleidt Verkeersatelier vier studenten bij de gemeente Purmerend. De studenten volgen de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling & Mobiliteit en zijn in februari 2021 gestart met hun comakership. Tijdens hun comakership doen de studenten onderzoek naar toekomstvast beleid het opladen van elektrische voertuigen en benodige laadvoorzieningen.

Paul is vanuit Verkeersatelier en de gemeente Purmerend hun begeleider. Dit brengt voor hem weer mooie nieuwe uitdaging: “Elke woensdag begeleid ik de studenten ’s ochtends en aan het eind van de dag. Met plezier zijn we bezig een leerzaam en interessant onderzoek op te zetten waarin de vragen vanuit de gemeente Purmerend zo goed mogelijk worden opgenomen. Op deze manier moet er een mooi onafhankelijk document voor de gemeente tot stand komen. Het is leuk om te zien hoe de studenten met een frisse blik tegen het onderwerp aankijken en voor mijzelf natuurlijk ook leerzaam. Zowel op inhoudelijk vlak maar ook wat betreft de begeleidersrol.”

De komende maanden zullen de studenten dieper induiken in de materie van laadvoorzieningen, verwachte ontwikkeling van elektrische voertuigen en de opties om op deze snelle ontwikkelingen in te spelen. Zo wordt het mogelijk om voor de studenten om een goed gewogen advies te geven aan de gemeente voor het realiseren van toekomst vast laadpalenbeleid.


Verkeerskundige ondersteuning - WODV 

 

In februari 2021 is Wes begonnen bij de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). De WODV is een ambtelijke samenwerking van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar. Wes houdt  zich bezig met bewonersmeldingen, parkeervraagstukken, verkeersadviezen en projecten. Wes werkt bijvoorbeeld mee aan het regelscenario voor Mijendel, om de drukte van bezoekers tijdens Corona in goede banen te leiden

Wes vertelt: "Ik ben erg blij om aan de slag bij de WODV. Dit is mijn eerste baan na mijn studie ruimtelijke planning aan de universiteit Wageningen. Het voelt goed om mijn kennis toe te passen in de praktijk. Ik leer veel en snel. Dit is een erg goede stap in mijn ontwikkeling".


Verkeerskundige inzet - Gemeente De Bilt

 

Na ruim een jaar verkeerskundige ondersteuning te hebben verleend aan DUO+ heeft Sebastiaan in januari 2021 de overstap gemaakt naar gemeente De Bilt. Gemeente De Bilt heeft Verkeersatelier gevraagd verkeerskundige ondersteuning te bieden voor 2021. Voor Sebastiaan liggen hier dan ook weer nieuwe uitdagingen in een nieuwe werkomgeving.

Sebastiaan geeft aan: "Voornamelijk op het gebied van de projecten liggen er in De Bilt voldoende verkeerskundige uitdagingen. Dat geeft de kans om mij weer op nieuwe punten te ontwikkelen. Naast de projecten is het takenpakket erg breed en spring ik bij daar waar mijn verkeerskundige collega’s bij de gemeente De Bilt hulp behoeven. Ik kijk erg uit naar de komende tijd hier".

Tevens heeft Sebastiaan in december 2020 de "Post-hbo opleiding Verkeerskunde" van DTV Consultants met succes afgerond en kan hij de daarin opgedane kennis nu in praktijk toepassen. 


Milieuzone - Gemeente Haarlem

 

De gemeente Haarlem heeft besloten om een milieuzone in te voeren vóór 1 jan 2022 met als doel om de luchtkwaliteit te verbeteren. Schone lucht is van belang voor een betere gezondheid en leefkwaliteit. De invoering is een gevolg van de Green deal Zero Emissie Stadslogistiek (GDZES). Haarlem heeft zich hierbij aangesloten in 2015. De deal heeft als doel om een emissievrije (oftewel uitstootvrije) stadslogistiek te realiseren voor binnenstad voor 2025.

De milieuzone, samen met verruimde venstertijden voor nul-emissievoertuigen en een nul-emmissiezone vormen de eerste samenhangende stappen om de stedelijke distributie in Haarlem stapsgewijs te verschonen. Denk aan het plaatsen van camera’s voor handhavingIn deze milieuzone worden in eerste instantie oudere dieselvoertuigen geweerd.

Een breed samenwerkingsverband is nodig voor de invoering van dit soort complexe maatregelen. Denk aan het plaatsen van camera’s voor handhaving. Vanuit die gedachte levert Verkeersatelier aan de Haarlems organisatie de benodigde beleidsexpertise. 


Kruispuntanalyse Rijksweg, Limmen - Gemeente Castricum 

 

In oktober en november 2020 is een verkeerskundig advies opgesteld over het kruispunt Rijksweg - Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat - Kerkweg in Limmen, gemeente Castricum. Aanleiding hiervoor was een positieve reactie op het eerdere advies uit maart 2020.

De opdracht is uitgevoerd op verzoek van Werkorganisatie BUCH, de uitvoerorganisatie voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, en het landmeetkundig- en civieltechnisch adviesbureau JHSW


Mobiliteitsvisie Gooise Meren - Gemeente Gooise Meren 

 

In 2019 is Verkeersatelier, samen met Aveco de Bondt, gestart met het opstellen van de Mobiliteitsvisie ‘Goed en veilig op weg’ voor de gemeente Gooise Meren. De Mobiliteitsvisie is opgesteld aan de hand van een uitgebreid participatieproces met inwoners, bedrijven en organisaties binnen de gemeente.

Vanuit Verkeersatelier hebben Nico MolenaarSander van Barneveld en Sebastiaan van Rossum hieraan bijgedragen. Het college van B&W heeft reeds ingestemd met de visie. In januari 2021 wordt de Mobiliteitsvisie aan de raad voorgelegd ter vaststelling. 


Gemeente Haarlem - Ontwikkelzone Spaarne Gasthuis

 

In Haarlem wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkelzone van het Spaarne Gasthuis. Het is de bedoeling dat het Spaarne Gasthuis het gebouw gaat vernieuwen en dat op het terrein ook aanvullende voorzieningen komen.

Binnen diverse ontwikkelzones heeft de gemeente de ambitie om zo’n 10.000 woningen te gaan bouwen voor 2025. Plannen die hierbinnen vallen zijn bijvoorbeeld De Ontwikkelvisie Europaweg. Verkeersatelier denkt hier vanuit haar expertise graag aan mee. 


Overstap - Sebastiaan van Rossum

 

Sinds maart 2019 heeft Sebastiaan vanuit Verkeersatelier de gemeente Haarlem en Zandvoort succesvol ondersteund. Aan deze samenwerking is per augustus 2020 voor nu een einde aangekomen.

Sebastiaan geeft aan: 'In de bijna anderhalf jaar heb ik met plezier verkeerskundige ondersteuning geboden aan de gemeente Haarlem/Zandvoort. Ik heb zelf in die tijd veel mogen leren en ervaringen kunnen opdoen die ik in de toekomst bij nieuwe opdrachten zeker ga gebruiken.' Sebastiaan gaat vanaf nu zijn bij DUO+ verkeerskundig ondersteunen. DUO+ is de uitvoerorganisatie voor de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. 


Inspiratiesessie - Gemeente Gooise Meren

 

Op 25 november 2019 organiseerde de gemeente Gooise Meren, samen met Verkeersatelier en Aveco de Bondt, de inspiratiesessie ‘Goed en veilig op weg, nu en in de toekomst’ voor het Mobiliteitsplan 2020. Lieke Lamb (trendstrateeg en futuroloog) leidde de avond en betrok de zaal en deskundigen aan tafel op een interactieve manier bij dit thema.

Aanwezigen konden interactief stemmen en stellingen geven per mobiele telefoon, waarna de deskundigen, Gerard Tertoolen, verkeerspsycholoog, Behzad Rezaei, kwartiermaker vitale wijken en Martin Visser, projectleider Smart Mobility platform Metropoolregio Amsterdam, samen met wethouder Nico Schimmel in gesprek gingen over de verkeers- en vervoeronderwerpen die leven in de gemeente. 


Minor Formule 1 Zandvoort - Breda University of Applied Sciences

 

Voor het studiejaar 2019/2020 nemen vijftien studenten van de Breda University of Applied Sciences deel aan een minor gericht op de organisatie rondom de Formule 1. De studenten hebben een gemixte achtergrond: van hospitality, logistiek, toerisme, leisure tot mobiliteit. In de minor maken de studenten kennis met het reilen en zeilen van een groot evenement, waarin zaken samenkomen van mobiliteit tot gastvrijheid.

Vanuit Verkeersatelier verzorgt Nico Molenaar, samen met de docenten van Breda University of Applied Sciences, de begeleiding en vormt de vraagbaak als het gaat zaken over de gemeente Zandvoort en de Formule 1. Vrijdag 13 september was de aftrap op locatie bij de gemeente en het Circuit Zandvoort.  


Mobiliteitsplan Gooise Meren - Gemeente Gooise Meren

 

Verkeersatelier gaat samen met Aveco de Bondt het mobiliteitsplan voor de gemeente Gooise Meren opstellen. Hiervoor wordt, samen met de gemeente, gezocht naar nieuwe vormen van participatie. Het intensief betrekken van inwoners, bedrijven en organisaties wordt omarmd door gemeente en Verkeersatelier.

Vanuit Aveco de Bondt en Verkeersatelier wordt zo gewerkt aan een innovatief, duurzaam en gedragen mobiliteitsplan dat past bij de wensen en behoeften van het bestuur en alle belanghebbenden van de gemeente Gooise Meren. 


Mobiliteitsagenda Velsen - Interactieve Raadssessie - Gemeente Velsen

 

Op 14 maart 2019 is een beeldvormende sessie gehouden met de raad over de mobiliteitsagenda. Tijdens de avond is het proces, de opzet en inhoud van de mobiliteitsagenda besproken. Hierna was er ruimte voor een open en interactief gesprek waarin vragen gesteld werden en nog laatste aanvullende suggesties meegegeven konden worden aan de mobiliteitsagenda.

Samen met de formele inspraakprocedure, die eind maart afliep, werd de definitieve mobiliteitsagenda opgesteld. De besluitvorming door het college en de raad vindt plaats in juni 2019. Vanuit Verkeersatelier hebben Nico Molenaar en Sander van Barneveld hieraan bijgedragen


Mobiliteitsagenda Velsen - Externe Klankbordgroep - Gemeente Velsen

 

In 2018 is er hard gewerkt aan het opstellen van het vervolg van het Lokale Verkeers- en Vervoerplan 2004 voor de gemeente Velsen. Het resultaat is “de Mobiliteitsagenda Velsen”. Met deze agenda wordt ingezet op het zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen van, naar en door Velsen.

Door zowel burgers, ondernemers en instellingen te betrekken is vanuit de gedachte van participatie de agenda tot stand gekomen. Hiervoor zijn diverse inloopavonden georganiseerd in de zeven kernen van Velsen eind 2017 en begin 2018. Tot slot is, om de puntjes op de i te zetten, is de conceptagenda in januari 2019 nogmaals voorgelegd aan de externe klankbordgroep.


Verkeersadvies Houtplein - Gemeente Haarlem

 

De gemeente Haarlem heeft een voorlopig ontwerp gemaakt voor het verplaatsen van de bushaltes in de Tempelierstraat naar het Houtplein in Haarlem. Met het doel om de verblijfskwaliteit op het Houtplein te verbeteren door de verkeersfunctie te verminderen.

In opdracht van de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland heeft Verkeersatelier dit ontwerp onderzocht op het effect op de doorstroming van het openbaar vervoer, inclusief de aangrenzende kruisingen met de Tempeliersstraat en Fredrikspark/Dreef.


Halte ‘Aan de Zoom’ - Vervoerregio Amsterdam

 

In 2018 heeft Verkeersatelier in opdracht van de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Uithoorn een verkeerskundige analyse gemaakt. Aanleiding hiervoor was het signaal dat door het realiseren van een tramhalte de parkeerdruk toeneemt en de verkeersveiligheid afneemt door kerende auto’s.

Voor het verkeersadvies van 2018 werden diverse oplossingsrichtingen afgewogen. Op verzoek van Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Uithoorn zijn begin 2019 diverse varianten nader uitgewerkt en met elkaar vergeleken.


Conferentie Duurzame Mobiliteit - IJmondregio

 

Verkeersatelier heeft samen met de gemeente Velsen en de Omgevingsdienst IJmond de conferentie “Duurzame Mobiliteit” georganiseerd voor de IJmondregio. De conferentie bestond uit twee delen. Het eerste deel bestond uit een plenair programma met drie gastsprekers: Deborah NasLuca Bertolini en Cor Molenaar, deze namen de aanwezigen mee in de actualiteit en ontwikkelingen met de volgende thema’s: ‘Nieuwe vormen van mobiliteit’, ‘Mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen’ en ‘Mobiliteit en nieuwe economie’. 

Tijdens het tweede deel van de avond gingen de aanwezigen met elkaar en de sprekers in gesprek om met elkaar een vertaalslag te maken van de landelijke ontwikkelingen naar de lokale praktijk. Het programma van de conferentie is hier te vinden. De organsatie was in handen van Nico Molenaar, Sander van Barneveld en Mirjam van Es.


Projectbegeleiding - Vervoerregio Amsterdam

 

De Vervoerregio Amsterdam heeft Verkeersatelier gevraagd om voor een aantal maanden de rol van projectbegeleider in te vullen. Het betreft hier werkzaamheden op het gebied van verkeer- en vervoervraagstukken bij ruimtelijke ontwikkelingen in en rondom Arena Poort, Amstel III en de Nieuwe Kern (A2 corridor). 

De Vervoerregio speelt in deze ontwikkelgebieden een belangrijke rol bij het implementeren van mobiliteit in de planvorming. De projectbegeleider heeft als taak om een verbindende schakel te zijn tussen de eigen organisatie en externe partijen en hij vertegenwoordigt de belangen en doelstellingen van de Vervoerregio.


Verkeerskundige inzet - DUO+

 

Verkeersatelier is gevraagd om DUO+ verkeerskundig tijdelijk te ondersteunen. DUO+ bestaat sinds 2016 en is een jonge en ambitieuze uitvoeringsorganisatie van en voor de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

DUO+ heeft als doel om de beste uitvoeringsorganisatie van Nederland te worden. DUO+ adviseert en voert uit voor de drie betrokken gemeenten. Hierin staat het professioneel advies en de uitvoering in het belang van de inwoners, bedrijven en instellingen centraal.


Inloopavond Wijkverkeersplan Boswinkel - Gemeente Enschede

 

Op 11 januari 2018 is de 2de inloopavond georganiseerd voor het wijkverkeersplan Boswinkel. Hiervoor zijn alle bewoners en andere belanghebbenden uit de wijk uitgenodigd om hun visie over het concept-wijkverkeersplan te geven. 

Op grond van de resultaten van de 2de inloopavond werd het concept-wijkverkeersplan afgerond. Hierna wordt het wijkverkeersplan aangeboden aan de gemeente om vast te stellen. Meer informatie over het wijkverkeersplan vindt u op de website van het Bewoners Team Boswinkel.


Verkeerskundige inzet - Gemeente Haarlem

 

Verkeersatelier is in 2017 gevraagd door de gemeente Zandvoort om haar te voorzien van verkeerskundige ondersteuning. Per 1 januari 2018 werd de ambtelijke organisatie van de gemeente Zandvoort gefuseerd met de ambtelijke organisatie van de gemeente Haarlem.

Voor 2018 ondersteunde Verkeersatelier de nieuwgevormde ambtelijke organisatie om blijvend aandacht te houden voor verkeerskundige ontwikkelingen in de gemeente Zandvoort en de belangen van haar inwoners en ondernemers.


Inloopavonden LVVP van start - Gemeente Velsen

 

Voor het Lokaal Verkeer- en Vervoersplan 2018 (LVVP 2018) zijn zes inloopavonden georganiseerd. De inloopavonden vonden in november en december 2017 plaatst. Op deze inloopavonden werden aan bewoners en andere belanghebbenden gevraagd wat hun ervaring was met verkeer en parkeren. Daarnaast was een flitspeiling gehouden via Facebook.

Informatie over de inloopavonden, tijden en locaties zijn te vinden op de website van de gemeente Velsen. De inloopavonden zijn ook in het nieuws geweest in onder andere De Kanaalgraver, Haarlems Dagblad, De Jutter / De Hofgeest en Het Noordhollands Dagblad.


Raadscarousel LVVP - Gemeente Velsen

 

Verkeersatelier heeft aan het Lokaal Verkeer- en Vervoersplan 2018 (LVVP 2018) gewerkt. De interactieve werkwijze met belanghebbenden is tijdens de raadscarousel van donderdag 16 november 2017 gepresenteerd.

Tijdens de raadscarousel konden de aanwezige raadsleden aangeven hoe zij het proces zien en welke wensen zij mee wilden geven aan het LVVP 2018 en de nieuwe raad van 2018 – 2022. De bijeenkomst is opgenomen en terug te zien op de website van de gemeente Velsen.


Halte ‘Aan de Zoom’ - Vervoerregio Amsterdam

 

De Vervoerregio Amsterdam werkt samen met de provincie Noord-Holland en gemeenten Amstelveen en Uithoorn aan het project ‘Uithoornlijn’. Dit project richt zich op het verlengen van de Amstelveenlijn naar Uithoorn. Dit heeft als resultaat dat er drie haltes worden gerealiseerd in Uithoorn.

Naar aanleiding van bewonersvragen over het parkeren en de verkeersveiligheid over het voorontwerp van de halte ‘Aan de Zoom’ is aan Verkeersatelier gevraagd om een verkeerskundige analyse te maken naar mogelijke oplossingsrichtingen. De vraag was om hierbij rekening te houden met de vraagstukken die zijn aangedragen door de direct betrokken belanghebbenden.


Lokaal Verkeer- en Vervoersplan - Gemeente Velsen

 

Verkeersatelier is gevraagd door de gemeente Velsen om een nieuw lokaal verkeer- en vervoersplan voor te bereiden. In 2004 is door de gemeente Velsen het Lokaal Verkeer- en Vervoersplan 2004 (LVVP 2004) vastgesteld. Dit LVVP 2004 beschrijft voor 2004 tot 2020 de hoofdlijnen van het verkeer- en vervoersbeleid in Velsen.

Inmiddels is de reikwijdte van het LVVP 2004 aan zijn eind gekomen en is Verkeersatelier gevraagd het nodige voorwerk te verrichten voor het opstellen van een nieuw LVVP in 2018.


Verkeerskundige inzet - Gemeente Zandvoort

 

Verkeersatelier is gevraagd om de gemeente Zandvoort te voorzien van verkeerskundige ondersteuning om de komende periode te overbruggen. Per 1 januari 2018 fuseerde de gemeente Zandvoort ambtelijk met de gemeente Haarlem.

In deze periode ondersteunde Verkeersatelier de ambtelijke organisatie op verkeerskundig gebied om tot een gedragen overgang te komen richting de gemeente Haarlem.


Projectaanpak 'Digitaal Vaarvignet' - Gemeente Aalsmeer

 

Tussen maart en juni 2017 heeft Verkeersatelier een projectaanpak opgesteld voor de gemeente Aalsmeer. De aanpak vormt een basis voor een gedragen project met Aalsmeerse belanghebbenden in de water(sport)recreatiesector om over te gaan tot de invoer van een digitaal vaarvignet.

De kern van de projectaanpak was om de gemeente Aalsmeer te informeren over welke zaken hiervoor dienen te worden georganiseerd. Met de gekozen interactieve uitvoer van de projectaanpak kan de gemeente Aalsmeer een gedragen resultaat realiseren.


Verkeersomgeving Europaplein - Gemeente Volendam

 

Voor de gemeente Volendam en het civieltechnisch bureau JHSW is meegedacht over het ontwerp van de verkeersomgeving van de Zeestraat en het Europaplein. In het stedenbouwkundige plan zijn een aantal keuzes gemaakt ten aanzien van de verkeersafwikkeling en -inrichting.

Verkeersatelier is gevraagd om een advies te geven over de mogelijkheden van de verkeersomgeving die past bij het stedenbouwkundige plan. Het ging hier om de mogelijkheden en keuze tussen een Shared Space-inrichting of een inrichting die past bij de wegcategorie erftoegangsweg en Duurzaam Veilig.


Wijkverkeersplan 'Boswinkel' - Gemeente Enschede

 

In november 2016 heeft Verkeersatelier een presentatie gehouden over de mogelijkheden van een wijkverkeersplan voor de bewoners van Boswinkel. Het voorstel is toen enthousiast ontvangen door bewoners, gemeente en het Bewoners Team Boswinkel.

Op 23 maart was de aftrap met bewoners, gemeente en het bewonersteam voor het organiseren van het wijkverkeersplan van, voor en door de bewoners van Boswinkel. Heeft u vragen over het proces dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Meer informatie kunt u hier vinden op de website van Bewoners Team Boswinkel.


Interactief verkeersbesluit - Gemeente Zandvoort

 

Begin 2017 wordt er gewerkt met diverse partijen aan het opstellen van een aantal interactieve verkeersbesluiten voor de gemeente Zandvoort. Voor het centrum van Zandvoort geldt dat er jaarlijks veel evenementen plaatsvinden. Dit zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen als de steeds vaker georganiseerde pop-upevenementen.

Voor deze evenementen in het centrum zijn de afgelopen jaren een aantal verbetermogelijkheden geconstateerd bij het nemen, uitvoeren en handhaven van de nodige verkeersbesluiten. Samen met partijen wordt gezocht hoe de komende jaren deze verkeersbesluiten vormgegeven kunnen worden.


Onderzoek 'Digitaal Vaarvignet' - Gemeente Aalsmeer

 

De kernvraag van Aalsmeer richtte zich op drie zaken, namelijk of de invoering van een digitaal vaarvignet technisch kan, juridisch mag en financieel haalbaar is. De bestuurlijke wens was daarbij dat de kosten voor de partijen die nu een bijdrage leveren niet toenemen.

Het resultaat was een interactief onderzoek met de stakeholders naar de diverse mogelijkheden van een digitaal vaarvignet. Het onderzoek toonde aan een digitaal vaarvignet juridisch en technisch ingevoerd kan worden met positief financieel resultaat, zonder dat bestaande bijdragen stijgen.


Verkeersstudie Kersenbaan e.o. - Bewonersgroep Amersfoort

 

Na een jarenlang bestuursjuridische proces worden bewoners aan de Daltonstraat en de Everard Meysterweg in Amersfoort geconfronteerd met een verkeerskundige herinrichting. Deze herinrichting heeft in hun ogen de nodige negatieve effecten als gevolg.

Na lang wikken en wegen hebben de bewoners bezwaar en beroep in gesteld tegen de omgevingsvergunning en het verkeersbesluit. Ten behoeve van dit traject is aan Nico en Sander gevraagd om verkeerskundige ondersteuning te verlenen. Het gebrek aan draagvlak in proces vormde de motivatie om Verkeersatelier op te richten.


Wijkverkeersplan ‘Hogeland-Noord en ‘t Getfert/Perik’ - Gemeente Enschede

 

In september 2015 is het wijkverkeersplan ‘Hogeland-Noord en ‘t Getfert/Perik’ genomineerd voor de Jan Schaeferprijs. Het wijkverkeersplan is 29 januari 2014 aan de buurt gepresenteerd en is de basis in de samenwerking tussen Nico en Sander

De jury van de Jan Schaeferprijs stelde onder meer dat zij het: 'Heel bijzonder vindt de jury het dat de werkgroep de samenwerking zoekt met andere partijen, die in het dagelijks leven ook betrokken zijn bij verkeersveiligheid'. Alle nominaties en de uitslag van de Jan Schaeferprijs van 19 september 2015 kunt u hier vinden.


OMC Zaandam - afsluiting Bloemgracht

 

Tussen 2014 en 2016 is het OMC Zaandam en het zorgcentrum Stichting Hervormd Centrum Pennemes bijgestaan in hun bezwaarschriftenprocedure en mediation met de gemeente Zaanstad over de afsluiting van hun straat.

In dit traject zijn het OMC Zaandam, Stichting Hervormd Centrum Pennemes en de buurt verkeerskundig ondersteund, zoals tijdens een bewonersavond en afspraken met de gemeente. Er is daar gezocht naar gezamenlijke gedragen oplossingen.